اس ام اس سخنان بزرگان انديشيمنايتينگل

اس ام اس عرفاني

ما همان ميشويم که تمام روز به آن مي
انديشيم.نايتينگل

اس ام اس سنگين

نادرستي يک حکم باعث نمي شود که آن حکم را رد کنيم ، احکام نادرست براي زندگي بشري ضروري است و رد کردن آنها را به معناي رد کردن زندگي است. فردريش نيچه

اس ام اس سنگين و معني دار

براستي که ابلهان انسانهاي خوشبختي هستند ، زيرا که هرگز پي به تنهايي خود نمي برند . ژان يل توله

اس ام اس پندآموز عرفاني

با تقوا و خوبي مي توان سعادت خريد.

زنون

اس ام اس معني دار

فکر خوب معمار و آفريننده است . ديل کارنگي

اس ام اس عارفانه

هيچ کس نزند بر درخت بي ثمر سنگ . سعدي

اس ام اس سخنان بزرگان

چين و چروکهاي چهره بايستي صرفا نشاندهنده اين باشند که لبخندها کجا بوده اند . مارک تواين

اس ام اس سخنان بزرگان

تمام مردم آزادي را دوست ميدارند ولي
مهارت عجيبي در معدوم کردن آن به کار
ميبرند
*ولتر

اس ام اس دلداري دوست

سانتا بان : تولد و مرگ اجتناب ناپذيرند ، فاصله اين دو را زندگي كنيم .

پيامک نقل قول

عشق ظالمي است که به احدي رحم نمي کند . کرني

اس ام اس حکيمانه

دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است. باتلر

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس