اس ام اس ياد دوستان بي وفا هنوزمخدا مي خواهمهيچ کس اندازه

SMS بي وفا

بي و فايي کردي و گفتي نفرين ميکني ؟
گفتم نه …فقط از خدا مي خواهم که هيچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه….
هنوزم از خدا مي خواهم که هيچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه…..

پيامک جدايي

صد سال در بيابان آواره شوي / به از آن است که در خانه محتاج نامردان شوي

اس ام اس جدايي از عشق

سكوت دردناكترين پاسخ من به بي وفايي هاي توست!

اس ام اسهاي بي معرفتي

وقتي فهميد ميخوامش ، خنديد و رفت التماس رو تو چشام ديد و رفت
با تمام خوبيهام اون بي وفا رنگ غم تو چشام پاشيد و رفت

پيامک عشق بي وفا

خيلي سخته غمخوار کسي باشي که خودت بزرگترين غمش هستي !!

اس ام اس خيانت

عزيزدلم شماره حساب دلمو ميدم بهت هرچي غم داري بريزبه حساب

SMS خيانت

حيف اين چشمهام که براي چون توي بي وفا و بي ارزشي اشک ريخت!

و چه ساده دلم که هنوزم دوست داره

اس ام اس تعنه به يار بي وفا

آئين عشق بازي دنيا عوض شده است يوسف عوض شده است ، زليخا عوض شده است
آن بي وفا کبوتر جلدي که پر کشيد اکنون به خانه آمده اما عوض شده است

اس ام اس بي وفايي دوست

عزيزدلم شماره حساب دلمو ميدم بهت هرچي غم داري بريزبه حساب

اس ام اس بي معرفتي

گمان كردم كه با من همدل و همراه و همدردي ، به مردي با تو پيوستم ندانستم كه نامردي

اس ام اس براي بي وفا

مگر غير از وفا از من چه سر زد ، که دل را بي وفا خواندي و رفتي

مگر غير از نگاهت به چشمانم که درزد ، که از ناز چشم خود از دل گرفتي.

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس